Opis stanowiska

 • rozładunek i załadunek przesyłek kurierskich
 • sortowanie paczek
 • dbałość o odpowiednie zabezpieczenie i składowanie towaru

Wymagania

 • sprawność fizyczna
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
 • praca bez znajomości języka i doświadczenia – przeszkolimy Cię i zadbamy o to, abyś sobie poradził

Oferujemy

 • stawka 13,50 – 16,88 euro brutto/h 
 • zapewnione mieszkanie w dobrym standardzie (płatne jedynie 5 € dziennie): pokoje 2-4 osobowe (możliwość wyjazdu ze znajomymi w grupie), bezpłatne Wi-Fi,
 • możliwość pobierania cotygodniowych zaliczek
 • zwrot kosztów dojazdu do Niemiec
 • elastyczny termin rozpoczęcia pracy – im szybciej wyjedziesz, tym szybciej zaczniesz zarabiać
 • możliwość nadgodzin (+25% stawki podstawowej)
 • stała opieka polskojęzycznego koordynatora w Niemczech lub z biura w Polsce
 • 24 dni płatnego urlopu w ciągu roku
 • umowa o pracę tymczasową – legalne zatrudnienie i ubezpieczenie na terenie Niemiec
 • pomoc w uzyskaniu zameldowania
 • program Zarabianie przez Polecanie – otrzymasz dodatkowo 100 euro brutto za każdą poleconą osobę
 • mile widziany własny samochód na wyjazd (dodatek paliwowy do wynagrodzenia)

Obowiązek informacyjny

Działając na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z późniejszymi zmianami, przekazujemy informacje dotyczące dotyczącą ochrony i przetwarzania danych osobowych Pracownika.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Pracownika podanych przez pracownika w związku z nawiązaniem stosunku pracy, a także danych zebranych w trakcie zatrudnienia jest Pracodawca (dane Pracodawcy: HR NOW SP. Z O.O., ul. Kalinowa 96, 32-447 Siepraw, adres korespondencyjny: ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków, Polska, NIP: 6812083031, REGON: 387119385)

1) Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe Pracownika przetwarzamy:

 1. a) w celu wykonania obowiązków wynikających z zawartej z Pracownikiem umowy o pracę m.in. w celu realizacji i zarządzania stosunkiem pracy i zadań z niego wynikających, w tym również zarządzania personelem, kontroli dostępności, wypłaty wynagrodzenia, udzielania urlopów planowania czasu pracy, weryfikacji realizacji przyjętych celów zgodnie z przyjętymi u Pracodawcy zasadami, monitorowania efektywności pracy, zgłoszenia do ZUS, prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, wymiany informacji, a także w celu wywiązywania się z obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę jako pracodawcę.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez Pracodawcę danych osobowych są:

Art. 6 ust. 1 lit. C RODO, czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Pracodawcy

Art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli na podstawie zgody wyrażonej przez pracownika

Art. 6 ust. 1 lit. B RODO, czyli na podstawie umowy o pracę b) w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą np. prowadzenia dokumentacji związanej z wypadkiem przy pracy, prowadzenie dokumentacji związanej z potwierdzeniem zdolności pracownika do pracy, przetwarzania danych zawartych w zaświadczeniach lekarskich (podstawa z art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

 1. c) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w tym w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Pracownika mogą być:

 1. a) Podmioty działające na zlecenie i w imieniu Pracodawcy: (1) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Pracodawcy (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez Pracodawcę, a wymagające założenia indywidualnych kont dla współpracowników), (2) podmioty zewnętrzne wspierające bieżącą działalność Pracodawcy:
 2. b) Niezależni administratorzy danych: (1) bank – w cele wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych na rzecz Pracownika w przypadku ich wypłaty za zgodą Pracownika na rachunek bankowy (2) podmioty świadczące na rzecz Pracodawcy usługi prawne, (3) zakłady opieki zdrowotnej w celach związanych z medycyną pracy (4) kontrahenci Pracodawcy w tym Pracodawcy Użytkownicy – w celu umożliwienia kontrahentom (potencjalnym oraz obecnym) kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Pracodawcę umów, a związanych z zakresem zlecenia.
 3. c) Organy administracji publicznej, sądy, komornicy i inni wynikający z przepisów prawa

3) Monitoring danych

 1. a) Pracodawca stosuje monitoring wizyjny zakładu pracy oraz terenu wokół zakładu pracy. Monitoring wizyjny stosowany jest wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienia mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Dostęp do monitoringu wizyjnego mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych. Materiały pozyskane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane co do zasady przez okres 3 miesięcy, po upływie którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu wizyjnego określa Regulamin Pracy.
 2. b) W celu zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego wykorzystania udostępnionego Pracownikowi mienia Pracodawcy w postaci urządzeń elektronicznych – Pracodawca sprawuje kontrolę nad systemami informatycznymi oraz nad służbową pocztą elektroniczną pracowników. Monitoring służbowej poczty elektronicznej obejmuje wszystkie wiadomości Pracownika o charakterze służbowym (zarówno w skrzynce odbiorczej, jak i wiadomości wysłanych), znajdujące się na elektronicznej skrzynce e-mail pod służbowym adresem e-mail Pracownika. Służbowa poczta elektroniczna Pracowników jest archiwizowana przez określony czas, a następnie usuwana. Podstawowy okres archiwizowania korespondencji na służbowej poczcie elektronicznej (zarówno w skrzynce odbiorczej, jak i wiadomości wysłanych) wynosi 1 rok. W przypadku pracowników zajmujących określone stanowiska okres archiwizowania korespondencji e-mail może zostać odpowiednio wydłużony o czym Pracownik pozostanie poinformowany w odrębnym trybie. Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu systemów informatycznych oraz służbowej poczty elektronicznej określa Regulamin Pracy.

4) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Danych Pracownika poza teren Polski/UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5) Okres przechowywania danych

Dane Pracownika pozyskane w związku z zawarciem umowy o pracę przetwarzamy do momentu jej wykonania lub rozwiązania, a po tym czasie, maksymalnie do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane Pracownika przetwarzane są także w związku z ciążącymi na Administratorze obowiązkami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. b RODO) do momentu ich realizacji. W przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora dane Pracownika przetwarzane są, aż do jego zrealizowania bądź wniesienia sprzeciwu.

6) Prawa Pracownika:

Informujemy, że przysługuje Pracownikowi przysługuje:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. c) prawo do usunięcia danych.
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
 6. f) prawo do przenoszenia danych:
 7. g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pracownik uzna, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem. W przypadku chęci realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną bądź telefonicznie z wykorzystaniem następujących danych: HR NOW SP. Z O.O., ul. Kalinowa 96, 32-447 Siepraw, adres korespondencyjny: ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków, Polska, NIP: 6812083031, REGON: 387119385 e-mail: kontakt@hrnavigator.com.pl

7) Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Pracownika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Możemy również żądać od Pracownika podania danych osobowych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pracodawca nie będziemy podejmował wobec Pracownika decyzji w sposób zautomatyzowany oraz Pracownik nie będzie podlegał procesowi profilowania.

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego obowiązku informacyjnego i akceptuję jego treść.

Informacje dodatkowe

Lokalizacja: , Niemcy

Opublikowano: 2024-03-20

Wygasa: 2024-09-30

Napisz do nas

kontakt@hrnow.com.pl

Zadzwoń do nas

+48 505 176 000

Odwiedź nas

ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków