Praca za granicą? Czumu nie!

 • Chcesz pracować za granicą?
 • Nie znasz języka i boisz się bariery językowej?
 • Chcesz mieć pewność legalnego zatrudnienia i bezpiecznych warunków pracy?

New job NOW!

Nie ryzykuj. Wybierz wiarygodną polską agencję pracy tymczasowej. Naszych pracowników kierujemy do pracy wyłącznie do sprawdzonych pracodawców o ugruntowanej pozycji.

O naszych pracowników dbamy w czasie całego pobytu za granicą. Zapewniamy im zakwaterowanie oraz gwarantujemy pomoc i wsparcie w miejscu wykonywania pracy przez dedykowanego opiekuna.

W HR Now zdobędziesz doświadczenie w pracy u znanych zagranicznych pracodawców oraz zyskasz atrakcyjne wynagrodzenie.

Jaki temat cię interesuje?

 • Pytania i odpowiedzi

Kim jest pracownik oddelegowany do pracy za granicą?

W myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pracownik oddelegowany to osoba, która jest wysłana przez swojego pracodawcę do innego państwa członkowskiego w sytuacji gdy nadal istnieje bezpośredni związek między pracownikiem i pracodawcą.
To dzięki swobodzie świadczenia usług transgranicznych przedsiębiorstwo mające siedzibę w jednym kraju członkowskim np. w Polsce, może świadczyć usługi w innym kraju członkowskim i w tym celu czasowo przemieszczać do tego kraju swoich pracowników.
Zgodnie z treścią obowiązującej Dyrektywy 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, delegowanie pracowników może wystąpić w trzech przypadkach:

 • Realizacji usługi – w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym, a odbiorcą usług działającym w danym państwie członkowskim, przedsiębiorstwo deleguje swoich pracowników na stale u siebie zatrudnionych do realizacji tej usługi pod swoim kierownictwem.
 • Przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – przedsiębiorstwa delegują pracowników do zakładu albo przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na terytorium państwa członkowskiego.
 • Agencja pracy tymczasowej – agencje pracy tymczasowej użyczają pracownika tymczasowego przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą lub działającemu na terytorium jednego z państw członkowskich.

Jakie prawa ma pracownikowi delegowany do pracy za granicą?

Aktem prawnym, który reguluje zasady oddelegowania pracowników do pracy za granicę na terenie UE jest Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
Dyrektywa ta zobowiązuje pracodawców do dostosowania warunków pracy pracowników do poziomu obowiązującego w kraju delegowania w zakresie m.in.:

 • maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku;
 • minimalny wymiar płatnych urlopów rocznych;
 • minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny;
 • warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa zatrudnienia tymczasowego;
 • zdrowie, bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy;
 • środki ochronne stosowane w odniesieniu do warunków zatrudnienia kobiet ciężarnych lub kobiet tuż po urodzeniu dziecka, dzieci i młodzieży;
 • równość traktowania mężczyzn i kobiet, a także inne przepisy w zakresie niedyskryminacji.

Gdzie jest opodatkowane wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?

Decydują o tym przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi podatki z tytułu wynagrodzenia za pracę będą płacone tylko w Polsce, jeśli:

 • Pracownik pracuje i przebywa za granicą przez okres lub okresy nie dłuższe niż 183 dni w okresie 12 miesięcy.
 • Wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w państwie, do którego pracownik został oddelegowany.
 • Wynagrodzenie nie jest płacone przez firmę, którą pracodawca posiada w państwie oddelegowania pracownika.

W przypadku spełnienia wszystkich wymienione powyżej warunków, wynagrodzenie pracownika oddelegowanego będzie opodatkowane w Polsce. Jeśli natomiast jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, wynagrodzenie za pracę będzie opodatkowane w tym kraju, do którego pracownik został oddelegowany.
UWAGA:
Pracownicy tymczasowi oddelegowani do pracy na terenie Niemiec, od pierwszego dnia pracy mają odprowadzany podatek do niemieckiego urzędu podatkowego.

Gdzie jest ubezpieczony pracownik oddelegowany do pracy za granicą?

Pracownik wykonujący pracę najemną w państwie członkowskim, powinien podlegać przepisom z zakresu zabezpieczenia społecznego obowiązującym w tym państwie. Nie ma w tym przypadku znaczenia, gdzie siedzibę ma pracodawca lub gdzie znajduje się miejsce zamieszkania pracownika.
Aby pracownik mógł być delegowany za granicę i w okresie tego delegowania podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, muszą zostać spełnione przez następujące warunki:

 • ✓ Pracownik powinien podlegać ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia zdrowotnego w państwie, z którego ma zostać delegowany, przez okres co najmniej 30 dni bezpośrednio przed delegowaniem za granicę.
  Za podleganie ustawodawstwu (ubezpieczeniu) można przykładowo uznać:
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu zatrudnienia jako pracownik na podstawie umowy o pracę,
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy cywilnoprawnej – umowy zlecenie,
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą,
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),
  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej z prawem lub bez prawa do zasiłku,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny,
  • okres pobierania zasiłku chorobowego / rehabilitacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po ustaniu stosunku pracy,
  • posiadanie statusu emeryta / rencisty.
 • ✓ Gdy warunki delegowania zostały spełnione, pracodawca może wystąpić do oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o wydanie formularza A1. Zaświadczenie to potwierdza, że osoba wykonująca czasowo pracę za granicą podlega zabezpieczeniu społecznemu w Polsce.
 • ✓ Gdy natomiast warunki do delegowania nie zostały spełnione, pracownik powinien zostać zgłoszony przez swojego pracodawcę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w państwie, w którym wykonuje pracę.

Ubezpieczenie zdrowotne na terenie Unii Europejskiej (NFZ)

Jako obywatele Unii Europejskiej mamy prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia we wszystkich państwach stosujących przepisy o koordynacji (państwa członkowskie Unii Europejskiej i państwa członkowskich EFTA). Dokumentem, na podstawie którego, będąc za granicą, można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Świadczenia te są udzielane przez lekarzy, przychodnie lub szpitale działające w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.
W przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicę podstawą do wydania Europejskiej Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest potwierdzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych formularz A1. Osoba, która wyjeżdża do pracy za granicę i posiada formularz A1, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

Zasady korzystania ze świadczeń leczniczych na podstawie karty EKUZ

Pracownik korzystający ze świadczeń leczniczych za granicą na podstawie karty EKUZ musi się liczyć z tym, iż w większości przypadków będzie musiał zapłacić za udzieloną mu pomoc/konsultację. W takim przypadku koniecznie musi zadbać o to, aby lekarz/szpital wystawił mu kartę informacyjną o zakresie udzielonej pomocy i rachunek imienny wystawiony na dane personalne pracownika. Rachunek ten będzie podstawą do starania się o zwrot kosztów leczenia przez lokalny NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia).

Napisz do nas

kontakt@hrnow.com.pl

Zadzwoń do nas

+48 505 176 000

Odwiedź nas

ul. Zawiła 69, 30-390 Kraków